Informace o klubu

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. je nevládní a nepolitická dobrovolná organizace.
Historie klubové činnosti sahá do roku 2003, kdy se významní HR manažeři začali v Ostravě pravidelně scházet a diskutovat o klíčových personálních tématech v Moravskoslezském kraji. Právně klub vznikl 10. dubna 2009 s názvem Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. Od útlých začátků klub cíleně zaměřoval svou činnost právě na Moravskoslezský kraj a hlavním cílem bylo podporovat členy v oblasti rozvoje lidských zdrojů. V roce 2014 rozhodli členové na valné hromadě o rozšíření činnosti klubu i do dalších krajů Moravy – Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského. Klub tak přináší do těchto krajů svůj úspěšný model podpory rozvoje lidských zdrojů a zároveň si zachovává regionální zaměření. V této souvislosti klub v prosinci 2014 změnil název na Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s.

Posláním klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany a fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru, nebo jiných typech organizací.

Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy KPMS.

Dalším cílem je pořádání setkání a odborných seminářů a konferencí v ČR i zahraničí pro členy i nečleny klubu a dále pomoc při realizaci odborných stáží a výměnných pobytů členů klubu i nečlenů klubu u nás i v zahraničí. Klub je zapojen do celé řady národních i mezinárodních projektů financovaných z Evropského sociální fondu, nebo z programu Erasmus.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada všech členů, která se schází zpravidla jednou ročně. Členové rozhodují hlasováním o všech zásadních věcech, jako je výše členských příspěvků, nebo celkový směr, kterým se bude klub ubírat. Valná hromada ze svého středu volí předsedu klubu a revizní komisi klubu. Statutárním orgánem klubu je předseda klubu. Předseda odpovídá za řádný chod klubu, jeho hospodaření atp. Tajemník klubu organizačně zajišťuje jednotlivá klubová setkání v Ostravě, Olomouci a v Brně.