VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI GENDERU PRO ZAČÁTEČNÍKY I EXPERTY

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe (č. 2017-1-CZ01-KA204-035456) zahájí Klub personalistů Moravy a Slezska 1. listopadu 2017. Projekt je součástí programu Erasmus+ v rámci klíčové akce 2 (KA2) strategická partnerství a je financován s podporou Evropské komise. Zahraničními partnery, kteří se budou podílet na inovativních výstupech projektu, je bulharská vzdělávací společnost Tugedar a portugalská organizace CooLabora.

Cílem projektu je podpořit rovnost žen a mužů v evropské společnosti vytvořením tříúrovňového kombinovaného výukového programu se zaměřením na vzdělávání v oblasti genderu („Gender Blended Learning“).  V online prostředí vznikne základní vzdělávací program pro všechny, kteří chtějí znát podstatné informace o rovnosti žen a mužů. Druhá úroveň tohoto vzdělávání bude určena personalistům a dalším vedoucím pracovníkům, kteří budou chtít aplikovat systém rovného zacházení s muži a ženami do pracovního prostředí. Poslední vytvořený online kurz bude určen především genderovým auditorům. Pro tutory a lektory celého vzdělávacího programu bude zpracován manuál k výuce. Kompletní „Gender Blended Learning“ bude k dispozici v české, anglické, bulharské a portugalské verzi v druhé polovině roku 2019.

 

Mgr. Lenka Prokopová.