VÝVOJ VZDĚLANOSTI – SOLUŇ 2021

Níže uvedená zpráva je na delší čtení. Je výstupem z velmi zajímavé mezinárodní konference „Getting the Future Right Towards Smarter and People-centred Skills Intelligence“, která se konala ve dnech 13., 15. a 20. 4. 2021 se zúčastnilo více než 200 účastníků z evropských zemí. Konferenci pořádala evropská organizace Cedefop. Za náš Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s., se zúčastnili 4 zástupci, jmenovitě Tereza Barabášová, Michaela Matouchová, Petr Kříž a Gabriela Kolibačová.
Co je pro budoucnost v HR důležité?
Z úvodní konference nás zaujalo následující: Současná situace přináší nové výzvy pro trh práce, potřebujeme chytřejší a velmi aktivní trh práce. Velmi by trhu práce pomohla mobilita, možnost snazší cesty za prací napříč evropskými zeměmi, což předpokládá velký kus práce na straně zákonodárců. Cedefop si dává za cíl zahrnout min. 60% dospělých do školení a dalšího vzdělávání. V oblasti schopností/dovedností je nutná změna tak, abychom v rámci Evropy byli konkurenceschopní. Dále hovořila Prof. Marju Lauristin z Estonska, která zdůraznila potřebu digitálních kompetencí právě pro práci z domu a telework. Zmínila, že změna ve struktuře vzdělávání je nezbytná a nutná. Konkrétně navrhuje spojit všeobecné vzdělávání s tím praktickým (vocational education). To znamená, že absolventi budou mít nejen znalosti, ale i dovednosti aplikovatelné v praxi. Poté následovaly jednotlivé odborné workshopy.

Workshop č. 1: Cedefop skills forecasts – Going beyond understanding long-term trends. První workshop druhého dne zahájil pan Illias Livanos, který zastupoval European Centre for the Development of Vocational Training svým příspěvkem na téma „2020 Skills Forecast“. Hned na začátku připomněl, že čelíme průmyslové revoluci 4.0, která ovlivní to, jaká se v budoucnu vytvoří povolání, jaké dovednosti budou potřeba na trhu práce. S výhledem do roku 2030 největší roli budou hrát: demografie, technologie a ekonomická transformace. K demografii uvedl, že stárnutí populace povede k odklonu od hromadné spotřeby a povede k personalizaci služeb. Dále sdělil, že lidé budou méně utrácet za cestování a ubytování. Největší výzvou na trhu práce bude nedostatek nových pracovníků, kteří by měli zaprvé nahradit stárnoucí populaci a za druhé nabídnout potřebné dovednosti poplatné aktuální situaci. Zmínil také vliv COVID – 19 na sektoriální zaměstnanost. Nejrychleji pandemie ovlivnila výrobní sektor, který ale nejrychleji ožívá. Nejdéle trvající vliv bude mít COVID-19 na oblast dopravy, transportu a ubytovacích služeb. Nejodolnější je pak veřejná administrativa, zdravotnictví a vzdělávání.  Pandemie urychlila také rozhodování o dlouhodobých investicích do automatizace. Podotkl, že automatizace nejvíce zasáhne nejchudší. Svůj vstup ukončil pozitivně. Hovořil o posunu k investicím do „zelené, čisté a dlouhodobě udržitelné ekonomiky“. Ambiciózní plány transformovat Evropu se budou dotýkat zejména fosilních paliv, produkce energie a odpadového hospodářství. Dalším řečníkem byl pan Ben Kriechel zastupující společnost Economix Reasearch & Consulting. Ve své prezentaci se zaměřil na problematiku předpovědí v oblasti dovedností, které budou v dlouhodobějším horizontu na trhu práce požadovány. Upozornil na hlavní cíl předpovědí, kterým je eliminace rozdílů mezi poptávkou a nabídkou dovedností na trhu práce. Podtrhl důležitost společné metodologie a také spolupráce zainteresovaných skupin, které přispívají svými vstupy ke kvalitě předpovědí, které následně využívají.


Workshop č. 2: Online job advertisements – Gaining real-time insights into skills trends. Tento workshop hostoval pan Vladimír Květan (zástupce CEDEFOP) a zaměřil se na Inzerci volných míst na webových portálech Evropských zemí. Zdůraznil, že jsou ohromným zdrojem dat a informací. Konkrétně uvedl, že v Evropě jsou tisíce online pracovních portálů a milióny inzerátů, ze kterých lze čerpat. Právě z těchto zdrojů čerpá platforma Skills-OVATE (real time LMSI stystem), která nabízí detailní informace týkající se práce/zaměstnání a požadavků zaměstnavatelů (firem) na zaměstnance v oblasti požadovaných schopností/dovedností. Tento portál je výsledkem společné práce organizace Cedefop a Eurostatu v rámci tzv. Web Intelligence Hub. Platforma Skills-OVATE zahrnuje 28 zemí a inzeruje volná místa v lokální jazykové mutaci. Klasifikace volných pozic je dle ISCO. Aktualizace platformy je prováděna 4 x za rok. Více informací na: Skills-OVATE: Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe | Cedefop (europa.eu)

Workshop č. 3: Digital skills post-covid19 – Shifting gears in the digital transition. Workshop o důležitosti digitálních dovedností a znalostí byl moderován Jiřím Brankou. Covid 19 ovlivnil trh práce v oblasti digitálních znalostí velice rychle a významně, přičemž každou profesi je potřeba posuzovat separátně. Alessandro Vaccarino nám představil velice zajímavou prezentaci týkající se ovládání ICT technologií a konkrétních požadavků trhu práce. Největší gap vidí na pozicích vyžadující základní a střední úroveň. Souvisí to s informacemi, které jsme se dozvěděli na workshopu č. 1: nejvíce ohroženi automatizací jsou základní dělnické pozice, které se – pokud nebudou mít alespoň základní ICT znalost – ocitnou bez možnosti jiného uplatnění. Obecně s nárůstem požadavku na digitální znalosti souvisí tyto změny na požadavky na pracovníky: více samostatnosti, učení, inovation skills, komunikační dovednosti a numerická gramotnost. 58 % Evropanů mají alespoň základní počítačové znalosti a lídry v této oblasti jsou Finsko, Švédsko, Holandsko a Estonsko. Ve Švédsku tvoří ICT specialisté 11 % (M) a 3 % (Ž), přičemž v ČR jsou tyto hodnoty na 6 % (M) a 1 % (Ž). Také z tohoto důvodu – využití pracovního potenciálu všech obyvatel – považuji za přínosné podporu všech vzdělávacích ICT institucí zaměřující se na ženy. Zajímavou stránkou podporující rozvoj digitálních znalostí a tvorbu národních digitálních strategií je https://digital-strategy.ec.europa.eu/.  

Workshop č. 4: Making skills intelligence actionable – Understanding opportunities and challenges.  Čtvrtý workshop shrnul veškeré teoretické znalosti do praktické roviny. Pro to, abychom se jako profesionálové na trhu práce uměli pohybovat, je třeba rozumět převedení znalostí do akčních plánů a být tak ve společnosti aktivním business partnerem a ne pouze tím, kdo se přizpůsobuje.
Informace získané v rámci mobility budou sloužit k dalšímu rozvoji KPMS a jejich členů. Znalost reálií v dalších zemích, nám pomůže zlepšit naši praxi, přístupy a plánování. Toto platí nejen pro naši organizaci ale také pro další zúčastněné organizace z řady evropských zemí. V ČR využijeme výstupů z projektu k další evaluaci členů KPMS, partnerských organizací jako je Svaz personalistů ČR a jejich členských klubů či AOA Jejich prostřednictvím budou poznatky šířeny do řady organizací v ČR a to více než 500 organizací. Jednotliví členové KPMS budou poznatky uplatňovat při svém působení a práci. Vzhledem k širokému záběru jejich působení, budou mít dopad do řady místních, regionálních ale i národních institucí. Např. při realizaci online výuky, zapojení účastníků, využití moderních technologií, nových forem online výuky apod.. Účast na konferenci pomohla zúčastněným pochopit nejen aktuální situaci v oblasti digitálního VD v Evropě, ale také ukázala cestu a možnosti jejího dalšího rozvoje. Z jednotlivých dobrých příkladů praxe, mohou těžit a inspirovat se další organizace.

Zpracovali: Gabriela Kolibačová, Tereza Barabášová, Michaela Matouchová, Petr Kříž a Daniela Nyklová – manažerka projektu.