ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ PROJEKTU ESF

K 30. červnu 2018 bude ukončen projekt ESF: Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003069), který byl zahájen v listopadu 2016, který byl spolufinancován v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Díky šikovným spolupracovnicím a spolupracovníkům projektu došlo k naplnění všech cílů projektu podle původního plánu. Bližší informace o výstupech projektu naleznete na www.kpms.cz a www.esfcr.cz. Petr Otáhal, předseda klubu.