ADAPTACE A JEJÍ VLIV NA FLUKTUACI PRACOVNÍKA

Lednové semináře na téma „Adaptace a její vliv na fluktuaci pracovníka“ byly určeny členům Klubu personalistů Moravy a Slezska. Cílem bylo seznámit účastníky s novými trendy přijímání a následné asimilace nových pracovníků nejen do pracovního procesu, ale postupně je začleňovat do pracovního týmu a posléze do firmy jako takové. Novým trendem je posilování firemní vztahové kultury a zajištění delší spolupráce zaměstnanců. Úkolem bylo představit možnosti adaptačního systému, který účelně napomáhá urychlení a zkvalitnění adaptace nového zaměstnance, propojuje jeho dobu profesního zaučení s důležitým obdobím zvykání si na nové prostředí, jeho lepší pochopení a posílení sounáležitosti a motivovanosti zaměstnance i jeho spolupracovníků. Semináře probíhaly v přátelské, mírně neformální atmosféře. Jako hlavní metodu jsme využili společnou diskusi a na ni průběžně navazující prezentaci lektorky, uvádění příkladů z praxe a jejich komentování, které mělo zmapovat vše, co zlepšuje nebo naopak komplikuje adaptaci nových zaměstnanců do pracovního prostředí. Přítomní se aktivně přidávali k jednotlivým informacím, které ze skupinové práce vyplynuly. Získané informace poslouží účastníkům k přehledu okolností, které vyžadují v současné době nový přístup k přípravě a realizaci přijímacího řízení, přijetí nového zaměstnance a jeho systematické začleňování do pracovního prostředí. Domnívám se, že jsme dokázali pojmenovat mnoho ze současných fenoménů, které vyžadují změny v přístupu k zaměstnancům, k jejich motivaci a adaptaci v zaměstnání, ale také v charakteristice současných zaměstnanců a problematiky jejich získávání, motivaci a zaujetí i saturaci do firmy.

Doporučuji pokračovat v tématech například v oblasti jednání a vyjednávání o novinkách napříč managementem (například nový fenomén – vztahová kultura firmy), a trénovat s  tím související oblast na téma „Změny pracovních pozic a rolí, které přináší současné období Průmysl 4.0., což přítomné velmi zaujalo.