Klub personalistů Moravy a Slezska

PF 2018

Milí členové klubu personalistů, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku, nesmírnou radost z Jeho narození, případně pohodovou dovolenou. Do roku 2018 pak přejeme pevné zdraví, lásku a osobní pohodu. Kolektiv vedení klubu personalistů.

 

PROVOZ KANCELÁŘÍ KE KONCI ROKU 

Kanceláře KPMS budou v termínu 22. prosince 2017 až 2. ledna 2018 (včetně) uzavřeny. V termínu od 18. prosince 2017 do 21. prosince 2017 a od 3. ledna 2018 do 5. ledna 2018 bude zkrácena otevírací doba. Kontaktujte nás proto, prosím, dopředu telefonicky. Těšit se na Vás budeme od 3. ledna 2018. Simona Šutariková, sekretariát

 

Byli jste někdy u toho, když se sešli špičkoví odborníci a sdíleli své zkušenosti? Já ano. 29. listopadu se v Ostravě konala konference Klubu personalistů Moravy a Slezska. Ráda jsem přijala nabídku, abych toto setkání moderovala. Byla jsem si od začátku vědoma toho, že mám výjimečnou příležitost potkat zajímavé lidi a hodně se o jejich práci dovědět. Po celou dobu přípravy mě provázely moje dvě „kamarádky“ – zodpovědnost a tréma. Zodpovědnost mi napověděla, že si mám vyhledat informace o řečnících, které budu uvádět. Tím ovšem posílila působení kolegyně trémy. Jenže jen do té doby, než jsem ráno vešla do sálu. Kolem mě procházeli, usmívali se a hezky spolu hovořili samí příjemní lidé. Lidé, kteří o své práci mnoho vědí, zažili úspěchy, vymýšlejí pořád něco nového a baví je to. Ano, baví je pracovat s lidmi a pro lidi! Navíc nejsou namyšlení a rádi se o své zkušenosti podělí. Odbornost, sdílení, jemný humor, příjemná nálada a vědomí sounáležitosti jsem vnímala ze všech příspěvků. Pracovití zaměstnanci Moravy a Slezska, jásejte! Vaši personalisté pořád zdokonalují péči o vás. Záleží jim na tom, abyste ve firmách zůstali a byli spokojení. Mgr. Hana Šundová

 

V pondělí 4. prosince 2017 uspořádalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje již 18. ročník slavnostního galavečera REGION PRO SEBE, který se konal v Clarion Congress Hotel Ostrava. Toto tradiční setkání 200 nejvýznamnějších členů Sdružení, zaměstnavatelů, vzdělávatelů, veřejné správy kraje a duchovenstva bylo organizováno jako kulturně společenský galavečer, jehož nedílnou součástí bylo poděkování a předání ocenění za dlouhodobý přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Náš klub zastupovali Petr Otáhal, předseda klubu, a Zdeněk Horníček, šéf VIP sekce klubu.

 

 
 

Společenská odpovědnost firem, dalších aktérů na trhu práce a genderová a vícečetná diskriminace

Dne 17. října 2017 proběhla pro členy KPMS a další pozvané účastníky ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci první vzdělávací akce z cyklu: „ Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji“. Cílem výuky bylo přiblížit účastníkům problematiku konceptu společenské odpovědnosti se zaměřením na veřejnou správu, probrat základní nástroje a ukazatele konceptu a ujasnit si přínosy uplatňování zásad společenské odpovědnosti ve veřejné správě. Dále bylo cílem probrat s účastníky rizika genderové a vícečetné diskriminace, rozebrat konkrétní modelové situace a předpoklady úspěšné prevence. V průběhu semináře byl nastíněn postup, jak lépe pracovat s případnou diskriminací -  zazněly tipy, jak posílit prevenci, proběhl rozbor strategie, jak v dané situaci správně reagovat a byly doporučeny konkrétní kroky u zjištění diskriminace na vlastním pracovišti. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.

 

BEST PRACTICES FOR 2018

Milí příznivci personalistiky, nezapomeňte ve Vašich diářích na 29. listopad 2017, kdy se ve velkém kongresovém sále Domu kultury Akord v Ostravě koná poslední letošní významná konference pro personální manažery BEST PRACTICES FOR 2018 pořádaná Klubem personalistů Moravy a Slezska. Předseda klubu Petr Otáhal k tomu dodává: „Konference připomene správné a osvědčené věci, pomůže personalistům lépe se orientovat v potřebách zaměstnanců různého věku, naučí personalisty nebát se novinek zjednodušujících každodenní rutinu a také nestydět se za dobře odvedenou personální práci.“ Místa si snadno zajistíte na webu: www.petrotahal.cz

 

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI GENDERU PRO ZAČÁTEČNÍKY I EXPERTY

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 
 

Projekt Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe (č. 2017-1-CZ01-KA204-035456) zahájí Klub personalistů Moravy a Slezska 1. listopadu 2017. Projekt je součástí programu Erasmus+ v rámci klíčové akce 2 (KA2) strategická partnerství a je financován s podporou Evropské komise. Zahraničními partnery, kteří se budou podílet na inovativních výstupech projektu, je bulharská vzdělávací společnost Tugedar a portugalská organizace CooLabora.

Cílem projektu je podpořit rovnost žen a mužů v evropské společnosti vytvořením tříúrovňového kombinovaného výukového programu se zaměřením na vzdělávání v oblasti genderu („Gender Blended Learning“).  V online prostředí vznikne základní vzdělávací program pro všechny, kteří chtějí znát podstatné informace o rovnosti žen a mužů. Druhá úroveň tohoto vzdělávání bude určena personalistům a dalším vedoucím pracovníkům, kteří budou chtít aplikovat systém rovného zacházení s muži a ženami do pracovního prostředí. Poslední vytvořený online kurz bude určen především genderovým auditorům. Pro tutory a lektory celého vzdělávacího programu bude zpracován manuál k výuce. Kompletní „Gender Blended Learning“ bude k dispozici v české, anglické, bulharské a portugalské verzi v druhé polovině roku 2019. Mgr. Lenka Prokopová.

 

KOMPETENČNÍ MODELY

Na říjnových setkáních jsme se s paní PhDr. Alenou Sehnalovou  zabývali Kompetenčními modely v organizacích. Cílem bylo seznámit účastníky s novými okolnostmi, které ovlivňují současnou potřebu personálních oddělení a dalších manažerů na jedné straně a přínos kompetenčních modelů na straně druhé. Poskytnout informace, jak se v současné době mění nárok na zpracování, využití i popularizaci kompetenčních modelů ve firmách a jak je propojit s interním marketingem. Jako hlavní metodu jsme využili společnou diskusi a na ni průběžně navazující prezentaci lektorky, uvádění příkladů z praxe a jejich komentování, které mělo zmapovat vše, co provází tvorbu a implementaci kompetenčních modelů v prostředí firem, které přítomní zastupovali. Přítomní se aktivně přidávali k jednotlivým informacím, které ze skupinové práce vyplynuly. Zajímavému průběhu napomohlo i několik dalších prezentací, které s tématem Kompetenční modely souvisely a zajímavě je doplnily. Získané informace poslouží účastníkům k přehledu okolností, které vyžadují v současné době nový přístup k tvorbě a realizaci novinek v pojetí kompetenčních modelů, jejich účelnosti a využitelnosti v celém procesu personální a manažerské práce. Domnívám se, že jsme dokázali pojmenovat mnoho ze současných fenoménů, které vyžadují změny v přístupu k zaměstnancům, k jejich motivaci a adaptaci v zaměstnání, ale také v charakteristice současných zaměstnanců a problematiky jejich získávání, motivaci a zaujetí i saturaci do firmy. Doporučuji pokračovat v tématech například v oblasti jednání a vyjednávání o novinkách napříč managementem, a trénovat   tím související oblast persvazivních technik a „politické inteligence“, což přítomné velmi zaujalo. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka. 

           
 
............. a přišlo také na kouzelníka:
 
      
 
 
 
 

SETKÁNÍ S PHDR. ALENOU SEHNALOVOU

Stalo se příjemným pravidlem, že nás alespoň jednou ročně navštíví výjimečná žena - paní PhDr. Alena Sehnalová, lektorka a psycholožka. Společně s personálními manažery bude ve středu 18. října 2017 v Olomouci a 25. října 2017 v Ostravě debatovat nad funkčností KOMPETENČNÍCH MODELŮ v našich organizacích. Bližší informace a rezervaci místa provedete snadno na www.petrotahal.cz, případně na e-mailu: sekretariat@petrotahal.cz.

ROZŠÍŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Náš Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s., realizuje projekt, jehož součástí je i bezplatné vzdělávání v rámci genderové problematiky (cyklus 6 celodenních seminářů). Podařilo se nám změnou v projektu docílit rozšíření na další cílové skupiny (např. starostové, zástupci starostů, zástupci zaměstnavatelů), kteří o vzdělávání projevili větší zájem, než jsme očekávali. Poslední volná místa rezervujte u Ing. Evy Šodkové, koordinátorky práce s cílovou skupinou, e-mail: eva.sodkova@petrotahal.cz

REALIZACE VÝSTUPŮ Z GENDEROVÝCH AUDITŮ - PARTNERSTVÍ

Mnozí z Vás jste realizovali v posledních třech letech genderový audit. Uvítali byste pomoc se zaváděním doporučených opatření vyplývajících z tohoto auditu? Obracíme se na Vás s nabídkou možné spolupráce na poli realizace genderových auditů a zavádění opatření z nich plynoucích. MPSV aktuálně nabízí pomoc v oblasti aplikace opatření vyplývajících z realizovaných genderových auditů, a to formou nevratné finanční dotace. KPMS nabízí v této dotaci partnerství pro 3 až 4 členy klubu. Díky tomu si dosáhnete na finanční dotaci, aniž byste se museli zabývat přípravou, řízením projektu a administrativou z toho vyplývající. Prosím Vás, kontaktujte co nejdříve Ing. Pavlínu Guziurovou, na její e-mail: pavlina.guziurova@petrotahal.cz. Petr Otáhal, předseda KPMS

 
 
 
 

SETKÁNÍ ŠÉFŮ SEKCÍ

Ve čtvrtek probíhalo v Ostravě setkání šéfů jednotlivých sekcí našeho klubu. Cílem setkání byl plán práce na II. pololetí 2017 a zájem na zvýšení kvality klubových služeb. A jaké že sekce máme? To zjistíte, když se připojíte :-)

Petr Otáhal, předseda klubu

 

NOVÝ PROJEKT - ERASMUS+

Dům zahraničních služeb podpořil náš projekt v rámci programu ERASMUS+ v KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices s názvem: "Gender Education Advancing Competences in Context of Changing Europe". Předseda KPMS Petr Otáhal k tomu doplňuje: "Projekt zahájíme v listopadu 2017 a budeme se těšit na spolupráci i s Vámi." Mgr. Lenka Prokopová, autorka projektu.

 

 

ŽENY JSOU SICE VZDĚLANĚJŠÍ, ALE MÉNĚ PLACENÉ

O rozdílech v odměňování mužů a žen jsem už v těchto krátkých měsíčních zprávách z oblasti genderu psal několikrát. Tentokrát se na tento fenomén společně podíváme trochu z jiného úhlu. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je ve starší generaci, tedy ve věku od 55 do 64 let,  obecně vysokoškoláků méně než v generaci mladší, větší podíl lidí s vystudovanou vysokou školou je mezi muži, mezi nimiž má vysokoškolský titul 17 % a 12 % jejich vrstevnic. Vzdělanost žen se ale ve srovnání se situací před několika desítkami let velmi zvýšila. Nyní má v  mladší generaci ČR mezi 25 a 34 lety vysokoškolské vzdělání 38 % žen a jen necelá čtvrtina stejně starých mužů (24%). "Je zřejmé, že v mladší generaci jsou ženy vzdělanější než muži,"uvedla Michaela Kleňhová ze sekce demografie a statistik ČSÚ. Nižší dosažené vzdělání, tedy např. střední vzdělání bez maturity má pětina žen a třetina mužů, podíl osob se základním vzděláním v obou skupinách pohlaví činí šest procent. Také v tom u žen nastal mezigenerační výrazný  posun. Ve věkové kategorii od 55 do 64 let je 18 procent žen a šest procent mužů se základním vzděláním.

Přes tento pozitivní posun v daném demografický ukazateli stále ale platí to, že ženy v ČR jsou hůře placené než muži, a to ve všech kategoriích vzdělání. Takzvaný "gender pay gap", tedy rozdíl v platech mužů a žen, se v Evropské unii pohybuje kolem 17 procent. Nejhorší situace je v Estonsku, kdy se výdělky liší o více než 25 procent. Naopak statisticky nejspravedlivější v odměňování je Rumunsko, kde rozdíl tvoří méně než pět procent. Ženy v České republice mají průměrný plat o více než pětinu (22%) nižší než muži.

Nerovnost je druhá nejvyšší v Evropské unii, pokud srovnáme takzvaný medián výdělků. "Tato nerovnost v odměňování není ale způsobena jen diskriminací, ale také odlišnou strukturou na trhu práce, promítá se to, že muži a ženy pracují v různých odvětvích," komentuje výsledky Marek Řezanka z Českého statistického úřadu. U vysokoškolských profesí je to podle statistiků způsobeno také tím, že ženy mají převahu v oborech s nižšími platy - především jde o oblast vzdělávání spolu se zdravotní a sociální péčí. Naopak v oboru "informační a komunikační činnosti", kde jsou i díky vysoké poptávce nadprůměrné výdělky, pracuje 105,7 tisíce mužů a pouze 35,8 tisíce žen.

Vliv na výdělkovou rozdílnost ale může mít i doba, po kterou je člověk zaměstnán. K největšímu rozdílu v odměňování dochází ve věku 35 až 39 let, kdy si ženy vydělají v průměru o 10 tisíc korun méně než muži. V tomto věku se obvykle vracejí z mateřské a rodičovské dovolené, což se jim následně promítne i do výdělku. "Obtížně pak konkurují mužům, kteří svou kariéru nepřerušili," říká předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Petr Otáhal, předseda klubu

GENDER - JE TENTO FENOMÉN BEZ RIZIK?

 Pro vyjádření rozdílů mezi muži a ženami v sociálních a kulturních vzorcích chování (Janošová, 2008), zkráceně pro sociální pohlaví (Valdrová, 2006) užíváme pojem gender, který je v současné společnosti aktuální a hojně diskutovaný nejen mezi odborníky. Gender je neoddělitelnou součástí naší postmoderní společnosti a deklaruje tak její proměny. Je potřeba také zmínit, že tento jev rozděluje společnost. Část společnosti vnímá gender jako nadbytečný fenomén, nedůležitý pro život, zbytek gender a nutnost jeho řešení obhajuje. Podívejme se tedy na mnou vnímané klady a negativa tohoto fenoménu.

Jako přínosné vidím to, že díky masivní diskuzi nad genderem (vzpomeňme na projekty EU v této oblasti) získává společnost širší povědomí o této problematice a může tak snadněji rizika a vlivy genderu identifikovat a následně vést výchovu a vzdělávání novými směry, které umožní maximální rozvoj jednotlivce a pomohou mu najít adekvátní místo ve společnosti. Takové, které jedinec vnímá jako sebenaplňující bez ohledu na jeho „společenskou vhodnost“ pro dané pohlaví. Zkráceně můžeme tedy říci, že kladem je podpora genderově citlivé výchovy.

 I přes nepochybné klady, které genderově citlivá výchova přináší, je vhodné se zamyslet i nad riziky. Ve společnosti nyní požadujeme rovnocenné zacházení s muži i ženami, na které jsme však po celá století nebyli zvyklí. Z „možnosti“ se stává „povinnost“. Každý z nás si jistě v životě někdy řekl, že je rád mužem či ženou z nějakého důvodu, jelikož očekává, že společnost po něm určitá plnění nebude vyžadovat. Osobně si myslím, že vývojem lidstva se jednání a činnosti pohlaví vydefinovaly tak, jak jim nejvíce vyhovují. V současné době politika rovných příležitostí může až direktivně určovat například počty žen ve vrcholových pozicích, o které však ženy ve výsledku nemusí mít zájem. Je samozřejmě správné otevřít pracovní trh oběma pohlavím stejně, ale v případě nezájmu o danou oblast respektovat jejich rozhodnutí. Někdy je pro člověka poměrně obtížné prosadit se v oblasti, ve které není „společenský očekáván“, a proto nerozporuji s tím, že získání vysněné pracovní pozice mohou povinné kvóty usnadňovat. Měli bychom si vážit každé ženy - chemičky, každého muže - učitele v MŠ, kteří práci vykonávají na základě svého zájmu, než být spokojeni s tím, že v technických oborech máme dostatek žen, které však studium nebaví, ale byly k tomuto kroku politikou státu dotlačeny.

Petr Otáhal, předseda klubu      

Zdroje:

JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita: vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2284-9.

VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií]. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-808-3.

 

 
 

HLEDÁME TAJEMNÍKA / TAJEMNICI KLUBU PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Tajemník klubu je zodpovědný za oslovení nových členů na území Jihomoravského kraje, prezentaci služeb klubu a získání nových členů pro klubovou činnost (20 až 25 jednání týdně). Dále se tajemník podílí na organizaci klubových setkání. Tajemník klubu je samostatný specialista a odpovídá přímo předsedovi klubu. Sám si plánuje svůj čas. Nemá žádné podřízené.
 
 
PREZENTACE HR PROCESŮ DOVNITŘ ORGANIZACE
 

Umění zaujmout a získat nadšení pro HR komunikaci v rámci interní komunikace Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. předává zkušenosti na dubnových setkáních.Výměna nejčerstvějších zkušeností z HR oblasti   – o tom byly setkání. Staré metody HR přestávají fungovat, sehnat vhodné zaměstnance je v určitých oborech stále náročnější až téměř nemožné - toto jsou východiska současné reálné situace personalisty. Je tedy nutné klást stále větší důraz na měření efektivity a výkonu práce zaměstnanců a motivovat stávající tým, aby stabilně podával dobrý výkon. Bez pravidelného zpracování dat vznikají domněnky, které se nemusejí shodovat se skutečností a tedy diskuse může být zavádějící. Hledání vhodných nástrojů interní komunikace je neustálým úkolem personalisty, je nutné experimentovat a zkoušet nové komunikační kanály jako video či nejrůznější formy elektronické komunikace. Nelze zapomínat na pravidelné porady, kde díky přímé osobní komunikaci může personální oddělení získat přímou podporu u těch, kdo mají hlavní vliv na dění ve firmě! Metodika prezentace a komunikační dovednosti se musí neustále pilovat, zde nelze usnout na vavřínech… každý dobrý personalista musí být zároveň dobrým řečníkem a prezentátorem, jinak „neprodá“ své dobré nápady managementu firmy ani svým podřízeným a dalším týmům! Nejvíce vhodnou formou komunikace je dnes tzv. storytelling – tedy vyprávění formou příběhů, může to být osobní příběh zaměstnance, příběh nového zaměstnance, příběh majitele, příběh týmu, příběh firmy… Zde se hodí video marketing a atraktivní visuály, tedy komunikace přesáhne interní komunikaci a šíří do světa positivní image značky zaměstnavatele. Doporučuje se ve firmách aktivně vyhledávat brand ambasadory, kteří milují svou firmu a svou práci a ochotně se stanou „tiskovými mluvčími“ i personálního oddělení a jeho HR projektů. Nábor se stává stále náročnější disciplínou, protože nároky uchazečů o zaměstnání stoupají.  Zde pomůže podpora uvnitř ve firmě, protože sami zaměstnanci mohou oslovit své známé a přátele a doporučit tak pro nábor ty správné lidi, je to neskonale levnější než externí head hunting nemluvě o rizikách hledání přes personální agentury, někdo dobře vypadá na přijímacím pohovoru, ale ve skutečnosti nemá odpovídající zkušenosti. Celkově je třeba se především soustředit na zaškolení nových zaměstnanců, nenechat nic náhodě a nespoléhat jen na proaktivitu nového zaměstnance – adaptační proces po náboru musí být jasně formulovaný proces, který má svá pravidla a také zdroje motivace. Řada firem se rozhodla pro radikální úspory v segmentu vzdělávání a školení, což znamená nižší prostředky pro rozvoj zaměstnanců a ve výsledku i problémy s motivací zaměstnanců, rozvoj týmu se tak dostane na vedlejší kolej.  Nestačí půl denní krátké školení, které je sice levné, ale je to spíše ochutnávka než trénink znalostí a dovedností do dostatečné hloubky. Vzdělávací programy musí být dlouhodobé v řádu desítek školicích dnů. Toto setkání bezesporu dalo všem účastníkům dostatek prostoru vyjádřit a sdělit své názory kolegům a vzájemně diskutovat, argumentovat a společně se takto obohatit v náročné práci HR v dnešním věku hyperkonkurence a globálního trhu.

Vít Baloušek lektor a konsultant 

 
TALENTI 4.0 - SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI

 

Potřebujeme nové talenty do našich organizací. Inspirujme se a sdílejme zkušenosti od úspěšných. Proto Vás srdečně zveme na konferenci TALENTI 4.0, kde se o své poznatky o náboru, motivaci a udržení talentů podělí: PaedDr. Lenka Pavelková (AL INVEST Břidličná, a. s.), Ing. Daniel Svoboda (ARRIVA MORAVA, a. s.), Mgr. Markéta Faltusová (Sodexo Pass Česká republika, a. s.), Ing. Tomáš Buchwaldek (Patrioti MSK, z. s.), PhDr. Alena Sehnalová (a.sense, s. r. o.), Ing. Jitka Součková (Grafton Recruitment, s. r. o.) a další. Konference je plánována na čtvrtek 25. května 2017 do Ostravy. Své místa si snadno rezervujete na našich internetových stránkách. Partnerem setkání je společnost Right Indicada - regionální agentura trhu práce. Na setkání s Vámi se těší Petr Otáhal. 

 
 
KPMS - KVÓTY ŽEN V ORGÁNECH SPOLEČNOSTÍ
 

Eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová chce větší zastoupení českých žen ve vedení firem a ráda by v Česku prosadila směrnici Evropského parlamentu, která požaduje do roku 2020 čtyřicetiprocentní podíl žen v dozorčích radách velkých firem. 

V posledních letech byl znatelný pokrok v zastoupení žen ve vedení společnosti zaznamenán pouze v zemích, které pro řídící a dozorčí orgány společností zavedly závazné právní předpisy. Podíl žen, které jsou členy řídících a dozorčích orgánů společností, roste přesto jen velmi pomalu, během posledních let ročně průměrně jen o 0,6 procentního bodu. Francie, která zavedla zákonem stanovené kvóty v lednu 2011, představuje sama více než 40 % celkových změn zaznamenaných v celé EU od října 2010. Pomalý vývoj na poli této problematiky v EU vedl k tomu, že jedenáct členských států prosadilo legislativu na podporu žen. Francie, Itálie a Belgie zavedly kvóty se sankcemi, kvóty bez sankcí aplikovaly Nizozemsko a Španělsko. Kvóty pouze pro státní společnosti nastavily například Dánsko, Řecko, Finsko nebo Rakousko. 

Němečtí poslanci schválili, že od roku 2016 by mělo být v dozorčích radách 100 největších podniků zapsaných na burze nejméně 30 procent žen. Podle podrobné analýzy poradenské společnosti EY byl k 1. lednu letošního roku v dozorčích radách podíl žen pouze 6,7 %. V roce 2015 to bylo 5,2 % žen, a pokud by se jejich podíl zvyšoval tímto tempem, tak litera zákona (zmiňovaných 30 %) by byla naplněna až v roce 2047.

Genderové kvóty v současnosti existují především ve Skandinávii. Už v roce 2006 začal v Norsku platit zákon vyžadující minimálně 40 % zastoupení žen v představenstvech veřejně obchodovatelných firem. Podobné kvóty uplatňují Skandinávci i v politice, výsledkem je dvojnásobné zastoupení žen v tamním politickém systému ve srovnání se Českem. Jak je snaha o zavedení kót vnímána obyvateli EU? V průzkumu mezi lety 2009 a 2011 takřka 88 % Evropanů uvedlo, že by bylo dobré, kdyby ženy byly rovně zastoupeny ve vedení společností. Pokud jde ovšem o způsob, více Evropanů (31 %) věří, že by se situace měla vyřešit samoregulací firem než nastavením právně závazných kvót (26 %).

 
 

KONFERENCE O PERSONÁLNÍM MARKETINGU

V úterý 28. února 2017 se sešlo přes 100 personálních ředitelů a personálních specialistů, aby sdíleli novinky, tipy a triky k personálnímu marketingu, který se stále více profiluje jako klíčová disciplína HR managementu. Mezi zajímavými přednášejícími byl: Ivo Žižka, personální ředitel Třineckých železáren, Hana Caltová, personální ředitelka Kofola ČeskoSlovensko, Ivo Gondek spolumajitel OLLIES dorty, Michal Gargoš, šéf pobočky Grafton Recruitment a mnoho dalších. 100 % účastníků považovalo konferenci za výrazně prospěšnou pro jejich personální práci. Petr Otáhal

 
 
 
 

   

ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU K PROBLEMATICE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Klub personalistů Moravy a Slezska byl úspěšný se žádostí o realizaci následného projektu k problematice rovných příležitostí a získal finanční podporu ve výši 1,5 mil. Kč v rámci Evropského sociálního fondu,  Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky pro realizaci dvouletého projektu. Projekt s názvem Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003069) byl zahájen v listopadu 2016 a realizace potrvá do konce října roku 2018. Projektem chce Klub personalistů Moravy a Slezska volně navázat na úspěšně realizovaný projekt ve výzvě č.77 OP LZZ, který byl zaměřen na Mezinárodní spolupráci a přenos znalostí a zkušeností v oblasti aplikace genderové problematiky v Portugalsku. Konstatujeme, že výstupy realizovaného projektu lze po dílčích úpravách v souvislosti s novou cílovou skupinou - pracovníky úřadů veřejné správy - použít k naplnění námi evidované potřeby pracovníků úřadů orientovat se v genderové problematice natolik, aby byli úředníci schopni v rámci výkonu své práce činit rozhodnutí či opatření, které budou společensky přispívat k eliminaci situací s prvky genderové či vícečetné diskriminace. Souběžně s linií vzdělávání úředníků si klade projekt za cíl provést genderově sensitivní analýzu trhu práce na území Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Součástí této analýzy bude i vyhodnocení stavu aplikace opatření k eliminaci diskriminace ve firmách, o tom, jak jednotlivé aspekty firmy vnímají, nakolik jsou připraveny a ochotny činit změny v genderové oblasti. Tato analýza bude zveřejněna souběžně s další osvětou v oblasti přípravy firem na zavádění komplexních řešení pro eliminaci genderové a vícečetné diskriminace. Dále bude jako materiál nabídnuta veřejným národním aktérům, pro které může být provedená analýza relevantní. Třetím problémem, který chceme v projektu řešit pomocí realizace osvětové aktivity, je nedůvěra zaměstnavatelů k aplikaci opatření pro oblast genderové a vícečetné diskriminace, neochota k zásadním dobrovolným systémovým změnám a opatřením. Při realizaci předchozího projektu v oblasti rovných příležitostí jsme se setkávali s reakcemi, že se buď diskriminace firem vůbec netýká a mají vše již ošetřeno, nebo že problematiku budou řešit, až bude nutné opatření komplexně řešit až z důvodu legislativních změn.

 

NOVÉ POJETÍ VEDENÍ A ŘÍZENÍ LIDÍ

V úterý 12.07.2016 v Regionálním centru Olomouc a ve středu 13.07.2016 v hotelu Imperial v Ostravě probíhaly semináře na téma „Nové pojetí vedení a řízení lidí“ určené členům Klubu personalistů Moavy a Česka. Cílem bylo seznámit účastníky s novými trendy, které v současné době provázejí práci personalistů v jednotlivých firmách napříč regiony i typy podnikání nebo zaměstnávání. Dále jsme probrali základní přehled změn, které ovlivňují obsah a změny firemní kultury současných společností, a také to, jak se daří personalistům prosazovat nové postupy a metody, které by se měly promítnout do vedení a řízení týmů v novém období, které je nazýváno tzv. Průmysl 0.4. Všichni účastníci byli zkušenými personalisty, proto se průběžně a naprosto bez zábran účastnili diskuse a výměny zkušeností. Diskuse probíhala nejen v průběhu vlastního programu, ale také v přestávkách, a to jak mezi samotnými členy auditoria, tak mezi nimi a lektorkou a dalšími odborníky společnosti Petr Otáhal, a. s. Semináře probíhaly v přátelské, mírně neformální atmosféře. Skupina se zajímala o nové informace, zájem byl projeven zejména při příkladech z praxe. Přítomní vítali informace o změnách, potřebných v přístupu k nejmladším generacím zaměstnanců, k novým pravidlům odměňování a zejména motivace zaměstnanců. Zajímali se ale také o nové trendy ve vývoji technického pokroku a technologií, které v současné době výrazně začínají ovlivňovat strukturu pozic i strukturu povolání, systém práce i její organizaci. Školení poslouží účastníkům k přehledu okolností, které vyžadují v současné době nový přístup k vedení a řízení lidí, k organizaci práce, hledání alternativ možností zaujetí a motivace zaměstnanců, k reorganizaci systému tvorby týmů i k novým formám vztahů pracovníků na jednotlivých pozicích. Dokázali jsme společně pojmenovat některé ze současných fenoménů, které vyžadují změny v přístupu k zaměstnancům, k jejich motivaci a adaptaci v zaměstnání, ale také v charakteristice současných zaměstnanců. Doporučuji pokračovat například v tématech týkajících se mezigeneračních rozdílů, dále zaměstnávání starší generace a možnosti využití jejího potenciálu nebo tématy souvisejícími s razantním nástupem technologií do praxe a s tím souvisejícími změnami organizace práce a vedení a řízení týmů, které již nejsou denně na konkrétním pracovišti. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.

 

"SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ Z PRAXE MÁ PRO MNE NEDOCENITELNOU HODNOTU."
René Sommer, KOFOLA Československo, 15. nejvýznamnější zaměstnavatel v ČR
 
„JAKO NOVÝ ČLEN KLUBU JSEM BYLA SKEPTICKÁ A NEČEKALA JSEM VELKÝ PŘÍNOS. HNED PRVNÍ SETKÁNÍ MNE VŠAK PŘESVĚDČILO, ŽE JSEM SE ROZHODLA SPRÁVNĚ.“
Marie Exnarová, Auto Heller, jeden z nejvýznamnějších prodejců vozidel v ČR
 
„ČLENSTVÍ V KLUBU VNÍMÁM JAKO PRESTIŽNÍ ZÁLEŽITOST A VELMI SI CENÍM MOŽNOSTI SETKÁVÁNÍ SE ZÁSTUPCI VÝZNAMNÝCH SPOLEČNOSTÍ, PRO KTERÉ HODNOTA JEJICH ZAMĚSTNANCŮ NENÍ JEN PRÁZDNÁ FRÁZE.“
Petr Otáhal, předseda představenstva spol. Petr Otáhal a.s., významného vzdělávacího a poradenského institutu
 
"NEVIDÍM DŮVOD, PROČ PODPOROVAT NEAKTIVNÍ ČLENY. RADŠI DEJME PŘÍLEŽITOST TĚM, KTEŘÍ O VÝHODY ČLENSTVÍ OPRAVDU STOJÍ."
Michal Gargoš, Grafton Recruitment, jedna z nejvýznamnějších personálně-poradenských společností v ČR
 
MY VÁM MŮŽEME UKÁZAT CESTU. VYKROČIT MUSÍTE SAMI. 

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK A NAŠI ČLENOVÉ VÁS MEZI SEBOU RÁDI PŘIVÍTAJÍ.

DOZVĚDĚT SE VÍCE